Liturgia Słowa

12 Niedziela zwykła rok B - 23.06. 2024

PIERWSZE CZYTANIE
Job 38,1.8-11

Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Joba

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin.

Rzekł i zerwał się wicher
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu.

Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.

Radowali się w ciszy, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,14-17

Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia :
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 4,35-41

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa powszechna: XII niedziela zwykłą: 23.06.2024r.

Do Boga, który przez Jezusa Chrystusa staje się człowiekiem i zbliża się do nas okazując najprawdziwszą miłość, zanośmy wspólne prośby i błagania.
                                                                                                                                                                  1.Módlmy się za Kościół Boży, aby osiągnął pełną wolność w świecie i w sercach ludzkich. Ciebie prosimy.

                                                                                                                                          2.Módlmy się za powołanych do służby liturgicznej, aby swoją posługę spełniali z pobożnością. Ciebie prosimy.

                                                                                                                                        3.Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby Bóg wynagrodził im trudy obfitością łask w ich życiu. Ciebie prosimy.

                                                                                                                          4.Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynającą wakacje, aby umacniali swoją wiarę przy stole Eucharystii i słowa Bożego. Ciebie prosimy.

 5.Módlmy się za wszystkich Ojców z okazji ich święta, aby Bóg obdarzył ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.

                                                                                                                    6.Módlmy się za bliskich zmarłych z naszych rodzin, aby w niebie spotkali się z Bogiem twarzą w twarz. Ciebie prosimy.

                                                                                                                  7.Módlmy się za nas samych, aby Chrystus uciszył nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań. Ciebie prosimy.

Boże, nasz Ojcze, Panie nieba i ziemi wysłuchaj nasze prośby i błagania, które z wiarą zanosimy przed Twój tron w niebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.