mapKwakowo, ul. Słupska 18
76-251 Kobylnica
mapKontakt:
+48 59 846 20 75

 

 3 Niedziela zwykła rok A - 26.01.2020

PIERWSZE CZYTANIE
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 8,23b-9,3

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy Jak w dniu porażki Madianitów.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27,1.4.13-14

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,10-13.17

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”.

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 4,12-23

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa wiernych

Upokorzeni przez rozbicie i podziały, błagajmy Boga o zjednoczenie wszystkich ochrzczonych, aby już tu, na ziemi, przybliżała się coraz bardziej pełnia Jego Królestwa.

  1. Chrześcijaństwo zostało upokorzone przez rozłamy, schizmy i wojny religijne; prośmy, aby Kościół, przez zjednoczenie wszystkich ochrzczonych przybliżał upragnioną jedność. R. Zjednocz ochrzczonych, prosimy Cię, Panie.
  2. Świat dąży do jedności i współpracy; prośmy, aby chrześcijanie, przez jedność w miłości i poszukiwanie jedności w prawdzie, przyczyniali się do pokoju i porozumienia między wszystkimi ludźmi.
  3. Chrystus powołał apostołów, by byli rybakami ludzi i głosili Ewangelię Królestwa; prośmy, aby powołani dzisiaj do głoszenia Ewangelii we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich wiernie służyli Bożemu słowu.
  4. Chrystus przez swój krzyż pojednał upadły świat; prośmy, za teologów wszystkich wyznań, aby prowadzili swoje badania pokornie i nie zniweczyli Chrystusowego krzyża.
  5. Chrystus dzisiaj cierpi w chorych, prześladowanych, odrzuconych; prośmy, aby ich cierpienia i ofiary przyczyniły się do wolności wszystkich wyznawców Boga i Jezusa Chrystusa.
  6. Módlmy się za nas samych, aby nasza wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom oczyszczała nas z wszelkich niechęci wobec innych chrześcijan i ułatwiała nam zjednoczenie w miłości.

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie stanowili jedną rodzinę, wysłuchaj nas i spraw, aby całe chrześcijaństwo w naszych czasach jaśniało blaskiem świętości, niosło ludziom poczucie prawdy i pewność osiągnięcia Królestwa Bożego. Przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, a teraz żyje i króluje na wieki wieków.

O naszym kościele

Kwakowo, Niepokalanego Poczęcia NMP neogotycki, bud. 1863-1865, wieża XIV w., obiekt zabytkowy - nr rej. A-393 z 21.12.1965, pośw. 8.12.1947 Msze Święte: w niedziele: 11.30; w dni powszednie: wtorek-piątek 17.00 (I 9.00)

proboszcz: ks. Krzysztof Karwasz, ust. 2015-08-01

holy bible